Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02853891
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
144
477
2014
5870

Ankara Okulu Yayınları Olarak Editörlüğümde devam eden çalışmalar hızla yayınlanmaya devam ediyor. Allah tamamına erdirsin......

Prof. Dr. Mehmet Azimli

İSLAM-TARİH KLASİKLERİ

Yayınlananlar
1.    Salim b. Zekvan, (70/689), es-Sire, (Arapçası ile) çev. Harun Yıldız.
2.    İbnü’l-Kelbi, (204/820), Kitabu’l-Esnam, (Arapçası ile),  çev. Beyza Bilgin.
3.    Kasım b. Sellam, (224/838), Kitabu’l-Emval, çev. Cemalettin Saylık.
4.    Zühri, (124/741), el-Meğazi, (Arapçası ile),  çev. Muhammet Nur Akdoğan.
5.    İbn Hibban, (354/965), es-Siretu’n-Nebeviyye, çev. Harun Bekiroğlu.
6.    Ezraki, (250/864), Ahbaru Mekke, çev. Yunus Vehbi Yavuz.
7.    Ebu Hanife Dineveri, (282/895), el-Ahbaru’t-Tıval, çev. Zekeriya Akman, Hüseyin Siyabend Aytemür.
8.    İbn Kuteybe, (276/889), el-İmame ve’s-Siyase, çev. Cemalettin Saylık.
9.    İbn Rüsteh, (300/912), el-Alaku’n-Nefise, (Arapçası ile), çev. Ali Fuat Eker.
10.    Minkari, (212/827), Vakatu Sıffin, çev. Cemalettin Saylık.
11.    İbn Zebale, (199/814), Ahbaru'l-Medine ve Ezvacu’n-Nebi, (Arapçası ile), çev. Fatih Mehmet Yılmaz.
12.    Yahya b. Adem, (203/818), Kitabu’l-Haraç, (Arapçası ile)  çev. Osman Eskicioğlu.
13.    İbn Habib, (245/859), el-Muhabber, çev. Adem Apak-İsmail Güler.
14.    İbn Ebi Davut, (316/927), Kitabu’l-Mesahif, (Arapçası ile), çev. Abdülkadir Karakuş.
15.    Taberi, (310/923) Tarihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, çev. Cemalettin Saylık.
16.    Hayyat, (300/912), el-İntisar, (Arapçası ile), çev. Metin Yıldız.

Baskıya Hazırlananlar
17.    İbn Abdurrabbih, (328/940) el-İkdu’l-Ferid, çev. Musa Kazım Yılmaz.
18.    Muhammet Şeybani, (189/803), es-Siyeru’l-Kebir, çev. İbrahim Sarmış, Said Şimşek.
19.    İbn Ebi Şeybe, (230/845), Kitabu’l-Meğazi, (Arapçası ile)  çev. Ramazan Önal.
20.    İbn Sellam İbazi,(273/887), Kitabun fihi Bedu’l-İslam, (Arapçası ile), çev. Selim Yılmaz, Nurullah Aydın.
21.    Taberani, (360/971), el-Evail, (Arapçası ile)  çev. Hakan Temir.
22.    Yakubi, (294/905), Tarih, çev. Murat Ağarı, Sedat Seçkin Bozkurt.
23.    İbnu’l-Fakih, (290/902), Kitabu’l-Buldan, (Arapçası ile), çev. H. Avni Güllü.
24.    İbn Adim, (660/1262) Buğyetü’t-Taleb fi Tarih-i Haleb, çev. Hayri Alkan.
25.    Hemdani, (334/945), Sıfatu Cezirati’l-Arab, çev. Hayri Alkan.
26.    Gırnati, (566/1171), el-Muğrib, (Arapçası ile)  çev. Seher Parlak.

Çevirisi Yapılmakta Olanlar
27.    Abid b. Şeriyye, (67/686), el-Ahbar, çev. Fatih Çakmak
28.    Süleym b. Kays el-Hilali, (76/695), es-Sakife, çev. Muhammed Nur Akdoğan.
29.    İbn İshak, (151/768), Siretü İbn İshak, çev. Selahattin Yıldırım.
30.    Mamer b. Raşid, (153/770), el-Cami, çev. Ahmet Oğuz.
31.    Rebi b. Habib, (180/796), Müsned, çev. Fuat Koca, M. Emin Eren.
32.    Seyf b. Ömer, (180/796), Kitabu’l-Cemel, çev. Sıddık Korkmaz.
33.    Ebu Yusuf, (182/798), Kitabu’l-Asar, çev. Yahya Solmaz.
34.    Ebu Yusuf, (182/798), Kitabu’l-Haraç, çev. Süleyman Şahin, Mustafa Yüceer.
35.    Ebu Yusuf, (182/798), er-Reddü ala Siyeri’l-Evzai, çev. İbrahim İlhan.
36.    Muhammet Şeybani, (189/803), Kitabu’l-Hiyel, çev. Saffet Köse.
37.    İbnü’l-Kelbi, (204/820), Mesalibu’l-Arab, çev. İlyas Uçar.
38.    İbn Hişam, (218/833), es-Siretü’n-Nebeviyye, çev. Cahit Külekçi.
39.    Ezdi, (231/846), Futuhu’ş-Şam, çev. Ali Dadan.
40.    İbn Hayyat, (240/854), Tarih, çev. Ömer Sabuncu, Mahmut Sabuncu.
41.    İbn Habib, (245/859), el-Munemmak, çev. Adem Apak-İsmail Güler.
42.    İbn Zenceveyh, (251/865) el-Emval, çev. Ahmet Yıldırım.
43.    Cahız, (255/869), el-Osmaniyye, çev. Muhammed Nur Akdoğan.
44.    Cahız, (255/869), el-Beyan ve’t-Tebyin, çev. İsmail Araz.
45.    İbn Abdülhakem, (257/892), Futuhu Mısr ve’l-Mağrib, çev. Mustafa Kılıç.
46.    İbn Şebbe, (262/876), Tarihu’l-Medineti’l-Münevvera,  çev. Şahin Bal, Bilal Abır.
47.    İbn Abdülhakem, (268/882), Siretü Ömer b. Abdülaziz, çev. Hüseyin Arı.
48.    Fakihi, (275/888) Ahbaru Mekke, çev. Mehmet Yalar, Hasan Taşdelen.
49.    İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), el-Mearif, çev. Harun Bekiroğlu.
50.    İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), Uyunu’l-Ahbar, çev. İsmail Araz.
51.    İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), Fazlu’l-Arab ve’t-Tenbih ala Ulumiha, çev. İsmail Araz.
52.    İbn Tayfur, (280/893), Kitabu Bağdat, çev. Mustafa Hizmetli.
53.    Ebu Zura Dımeşki, (281/894) Tarihu Ebu Zura, çev. Edip Akyol.
54.    İbn Ebi’d-Dünya, (281/894), Hilmu Muaviye, Maktelu İmam Ali, çev. Halil Ortakçı.
55.    İbn Hayyan el-Vekii, (306/918), Ahbaru’l-Kuzat, çev. Yunus Kocabıyık.
56.    Kudame b. Cafer,(319/931)  el-Harac, çev.  M. Nuri Güler.
57.    Cehşiyari, (331/942), Kitabu’l-Vüzera ve’l-küttab, çev. Selahattin Polatoğlu, M. Şirin Aladağ.
58.    Mağribi, (333/944), el-Mihan, çev. Mehmet Kavşut.
59.    Mesudi, (345/956), Mürucu’z-Zeheb, çev. Hüseyin Güneş, Salih Geçit, Ahmet Gül, Ahmet Yasin Tomakin.
60.    Mesudi, (345/956), et-Tenbih ve’l-İşraf, çev. Mikdat Eser.
61.    Yazarı Meçhul, (350/961), Kitabu’l-Uyun ve’l-Hadaik fi Ahbari’l-Hakaik, çev. Saim Yılmaz.
62.    Makdisi, (355/966) el-Bed ve’t-Tarih, çev. Fahrettin Haliloğlu, Samet Bilgin, Elif Kübra Aslandoğdu.
63.    Ebu’l-Ferec Isfahani,  (356/967), Mekatilu’t-Talibiyyin, çev. Cemil Keskin.
64.    Hamza Isfehani,(360/970), Tarihu Sini Müluku’l-Arz ve’l-Enbiya, çev. Habib Demir.
65.    İbn Nedim, (385/995), el-Fihrist, Çev; Tahsin Koçyiğit.
66.    İbn Miskeveyh, (421/1030), Tecaribu’l-Umem, çev. Heyet
67.    Yazarı Meçhul, Ahbaru’l-Beramika, çev. Zeynep Dağ.
68.    Biruni, (453/1061), el-Kanunu’l-Mesudi, çev; Seher Parlak.  
69.    İbn Abdilber, (463/1071), el-Kasdü’l-Ümem ve’l-İnbah ve’d-Dürer, çev. Hakan Temir.
70.    Beyhaki, (470/1077), Tarih-i Beyhak, çev. Yeser Savaş.
71.    İbn Vasıl, (697/1298), Müferricü’l-kürub fî ahbari Beni Eyyub, çev. İlhan Baran.
72.    Yazarı Meçhul, (763/1362)  Ahbaru’d-Devleti’l-Abbasiyye, çev. Ahmet Nuri Koca.

Yorumlar   

0 #5 Yusuf Cerrahoğlu 27-05-2019 14:49
Ankara Okulu Yayınları;
çok değerli yazarları ve yayınları bünyesinde barındırıyor. Bence her eserleri okunmalı... Mehmet Azimli, Mustafa Öztürk ve nice Hocalarımızın eşsiz eserleri mutlaka okunmalı diyorum. Ayrıca bir öneri vereyim.
Ankara Okulu yayınlarının eserlerini almak için burayı tercih edin derim. güvenilir bir adrestir.
Alıntı
+2 #4 Beyhan 30-12-2018 15:56
İbn Şebbe, Tarihu’l-Medineti’l-Münevvera hakkında bilginiz var mı ne kadar sürede yayınlanır ki?
Alıntı
+1 #3 Yönetici 04-03-2018 13:17
Alıntılandı Halil İbrahim Çelik:
Bu listedeki kitaplardan hangileri yaınlandı? Güncelleme yapabilir misiniz?
Teşekkürler

Kitaplar çıktıkça duyuruyor ve listeyi güncelliyorum
Alıntı
+3 #2 Halil İbrahim Çelik 24-12-2017 22:45
Bu listedeki kitaplardan hangileri yaınlandı? Güncelleme yapabilir misiniz?
Teşekkürler
Alıntı
+4 #1 Mustafa Demiray 14-03-2017 08:50
çok güzel haberler.
Allah tamamına erdirsin.
kitapların arkalarına koyduğunuz dizinleri birleştirerek bu sitede yayınlayabilirseniz çok makbul olur, okur ve araştırmacıların istifadesini ciddi şekilde artırır.

kolay gelsin
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)