Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02853903
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
156
477
2026
5882

İlahiyat Araştırma Merkezi'zin 10-13 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceği VII. İLAMER Uluslararası Öğrenci Sempozyumu'na başvurular başlamıştır.

Örnek Tebliğ Konuları:

    Kelam İlminde Mütekaddimûn-Müteahhirûn ayrımına etkisi açısından Gazali örneği
    Tanrı tasavvurlarının farklı İslam akaidlerinin oluşumuna etkisi
    Farklı Kur’an kıraatlarının dini anlayışa etkisi
    İktidar-ulema ilişkisi bağlamında Mihne olayı
    Din anlayışındaki farklılıkların toplumsal ayrışmaya etkisi
    Mehdi/mesih inancının İslam Tarihi boyunca getirdiği farklı din anlayışları
    Din anlayışlarını belirleyen kurumlar olarak Medreseler
    Sosyokültürel/ekonomik durumun din anlayışındaki farklılıklara etkisi
    Akıl-Nakil ilişkisi bağlamında din anlayışındaki farklılıkların oluşumu
    Akıl-Nakil ilişkisi bağlamında farklı anlayışın oluşmasında Razi – Taberi örneği
    Eşarilik ekolünün din anlayışının kurumsallaşmasında Nizamiye Medreseleri
    Bilgi kaynağı olarak sosyal medyanın kullanımının din anlayışlarındaki farklılaşmaya etkisi
    Ilımlı-fundamentalist din anlayışlarının oluşumunda 11 Eylül
    Terör gruplarının oluşumunda din anlayışlarının etkisi
    Din anlayışlarının farklılaşmasına etkisi açısından kutsal metinlerin tercüme faaliyetleri
    Hadislerin itibarsızlaştırılmasının din anlayışındaki farklılaşmaya etkisi: Mealciler örneği
    Harf inkılabının farklı din anlayışlarını etkilemesi
    Din anlayışındaki farklılıkların sebebi olarak Fazlurrahman ve İslam adlı eseri
    Din anlayışındaki farklılıkların sebeplerinden birisi olarak Tecdid: Akif Örneği
    Din anlayışındaki farklılıkların sebeplerinden birisi olarak Tecdid: Abduh Örneği
    Din anlayışındaki farklılıkların sebeplerinden birisi olarak Tecdid: İkbal Örneği
    İsrailiyyatı kaynak kabul edip etmeme açısından din anlayışında ortaya çıkan farklılıklar
    Din anlayışı farklılıklarını inceleme ilmi olarak İlm-ü Hilaf
    Yeni dini hareketlerin farklı din anlayışlarının oluşumuna etkisi
    Türkiye’de son dönem dini hareketlerin toplumun din anlayışı üzerine etkisi 15 Temmuz Örneği
    Türkiye’de dini hareketlerin toplumun din anlayışı üzerine etkisi 28 Şubat Örneği
    Siyasi akımların din anlayışlarının farklılaşmasına etkisi
    Dini grupların (mezhep, cemaat, tarikat) din anlayışındaki farklılaşmaya etkisi
    Farklı din anlayışları bağlamında dinler arası diyalog çabaları
    Dini grupların tek tip kaynaklardan beslenmesinin dini anlayıştaki farklılaşmaya etkisi
    Oryantalizmin din anlayışlarındaki farklılaşmaların oluşmasına etkisi: Goldzier Örneği
    Oryantalizmin din anlayışlarındaki farklılaşmaların oluşmasına etkisi: Watt Örneği
    Cumhuriyet rejimi düşünce yapısının ilahiyat fakültelerinde oluşan din anlayışına etkisi
    Tarihsel süreç içerisinde yapılan göçlerin din anlayışındaki farklılıklara etkisi
    Tabiat olaylarının farklı kader anlayışlarının oluşmasına etkisi
    Görsel ve işitsel medyanın din anlayışındaki farklılaşmaya etkisi
    Coğrafi yapının dini anlayışın farklılaşmasına etkisi
    Sünni-Şii çatışmasının günümüz din anlayışlarına etkisi
    Dini anlayışların farklılaşmasında bir dönüm noktası; Kerbela olayı
    Sahabe dönemi yaşanan olayların sonraki dönemlerde ortaya çıkan din anlayışı farklılıklarındaki rolü: Cemel ve Sıffin Örnekleri
    Din anlayışındaki farklılıklar ve Kuran’ın literal yorumlanması bağlamında Haricilik ve Işid
    Fırka-i Naciye anlayışının din anlayışlarındaki farklılaşmalara etkisi
    Ahmediye, Muhammediye, Mızraklı ilmihal gibi yaygın olan eserlerin halkın din anlayışına etkisi
    Yaşanan köklü siyasi değişimlerin din anlayışlarına etkisi
    Fıkıh usulünde fukaha ve mütekellimin metodunun din anlayışlarına etkisi
    Küreselleşme sonucu meydana gelen kitlesel iletişimin hızlanmasının din anlayışındaki farklılıkların oluşmasına etkisi
    Dinin farklı yorumlanmasında laikliğin rolü
    Hurafelerin farklı din anlayışlarının oluşmasına etkisi
    Din anlayışına yapılan müdahalelerin dini anlayışların farklılaşması bağlamında doğurduğu sonuçlar açısından incelenmesi
    Küresel anlamda İslam’ı yanlış yorumlama da bir araç olarak Fetö Terör Örgütü
    Türklerde Dini Anlayışının oluşumunda Ahmet Yesevi’nin etkisi
    Türklerde Dini Anlayışının oluşumunda Hacı Bektaş Veli’nin etkisi
    Anadolu’da dini anlayışın oluşumunda Mevlana’nın etkisi
    Anadolu’da dini anlayışın oluşumunda Yunus Emre’nin etkisi
    Tasavvufî din anlayışının oluşumunda İmam Rabbani’nin etkisi
    Tasavvufî din anlayışının oluşumunda Cüneyd Bağdadi’nin etkisi

Başvuru için: http://www.ilamer.org/anasayfa/our-news/200-vii-ilamer-%C3%B6%C4%9Frenci-sempozyumu-ba%C5%9Fvuru.html

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)