Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02811283
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
34
523
3081
15576

İslam Tarihi Diğer Kaynakları

  • Tebliğimde «Kaynakların tenkidi, iç ihtilaf ve fitneler konusunda terbiyevi bir usül geliştirme, islam tarihi dokümanlarının din eğitimi ve din hizmetlerinde değerlendirilmesi» konularına değinmek istiyorum.
  • İslam tarihinde Asr-ı Saadet devri ile alakalı konuların araştırılmasında iki şeye dikkat etmek gerekiyor: Birincisi, bu konuda Kur'an-ı Kerim ve hadislerin tetkiki. İkincisi, «Ahbaru't-Tıval, Ya'kubi, Taberi, Mürucü'z-Zeheb, el-Kamil, el-Bidaye" gibi umumi tarihe ve «es-Siretü'n-Nebeviyye, Uyunu'I-Eser, Sebilü'I-Hedyi ve'r-Reşad, Megazi (Vakıdi), Ravdu'I-Unuf, gibi Siyer-i Nebi'ye dair eserleri, ayrıca "Tabakat, Mu'cemat, halifeler ve İslam devletlerini şehirlerini hususi olarak ele alan kitapları" hem rivayet hem de dirayet yani nakil ve muhteva açısından yeniden ciddi bir şekilde tenkide tabi tutmakta yarar vardır.
  • Kur'an ve Sünnet'i Asr-ı Saadet devri tarihi hadiselerinin kaynağı olarak görmeyenler ve umumi tarih kaynaklarındaki nakillerin sıhhatlisini zayıfından veya uydurmasından ayırdetmek için çaba göstermeyenler -kim olursa olsun- bu konularda sık sık hataya düşmekten müstağni kalamazlar.
  • Bu tebliğimde ele almayı düşündüğüm ikinci husus iç ihtilaflar ve fitneler meselesidir.
  • Tebliğimde değinmek istediğim üçüncü husus şudur: Kaynakların bir an için hem rivayet, hem ınuhteva açısından tankidinin yeniden ciddi bir şekilde yapıldığını düşünelim. Bu takdirde elde edilen sıhhatli bilgilerin nasıl değerlendirileceği konusu karşımıza çıkar. Elbette bunun çeşitli yolları vardır. Ancak ben burada sadece din hizmetleri ve din eğitiminde nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerinde kısaca durmak istiyorum.
  • Din hizmetlerinde ve din eğitiminde konuların tarihi dokümanlarla desteklenerek işlenmesi hususunu değerli dinleyenlerin ve bilhassa Diyanet ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yetkililerinin dikkatlerine sunmayı bir vazife sayıyorum.

Algül, Hüseyin, İslam Tarihi Araştırmalarında ve İslam Tarihi Dokümanlarının Değerlendirilmesinde Dikkate Değer Hususlar, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, (Samsun, 27-30 Haziran 1989), 1989, s. 81-89

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)