Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02828830
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
434
612
1046
7782

İslam Tarihi Kitapları

Bu bölümde ana kaynak olmayıp özellikle günümüzde yazılmış ama İslam Tarihi ile yakından alakalı kitap tanıtımları yapılmaktadır. Kitaplar genellikle hakemli dergilerde tanıtılmış olup, kaynakları gösterilerek buraya aktarılmıştır.

Hz. Peygamber'in sözlerine, hareketlerine ve yaşamına dair eserlere "siyer-sîret", yine onun askeri seferlerini, savaşlarını konu edinen eserlere de "meğâzî" denilmektedir.

İslam tarihi boyunca yaşamış; muhaddis, müfessir, fukaha, nahivci, şair, filozof vs. gibi çeşitli meslek ve zümrelere mensup kişilerin hayat hikayelerini ele alan eserlere "tabakât-terâcim" denir.

Müslümanların yaşadığı şehir, bölge ve konumlar hakkında bilgi veren, oraların siyasi, sosyal, iktisadi vs. durumlarını irdeleyen türdeki eserlere "Şehir ve Bölge Tarihleri Kitapları" denmektedir.

Genel olarak tüm olayları ihtiva eden ve insanlığın yaratılışından itibaren konuları ele alan eserler "genel tarih kitapları" diye isimlendirilmektedir.

Tabakât-Terâcim konulu eserlere kısmen benzese de, esas olarak tarih boyunca yaşamış meşhur kişilerin vefat tarihleri üzerinde duran eserlere "vefeyât kitapları" denilmektedir.

Evlilik, miras, vakıf, hukuk gibi konularda kişilerin soy bilgisini öğrenmeye ihtiyaç olmuş, bu itibarla soy-neseb bilimi diye bilinen bu "ensab kitapları" doğmuştur.

Hadis, tabakat, siyer, fıkıh, futuhat, şehir ve bölge tarihi, coğrafya gibi kitaplarda bir araya getirilmemiş çok geniş bilgileri ihtiva eden eserlere "Harac ve Emvâl Kitapları" denmektedir.

İslam toplumunda çeşitli sebepler ile çıkan kargaşa, anarşi ve iç savaş gibi konuları ele eserlere "fiten", kıyametten önce zuhur etmesi beklenen alametleri içeren eserlere de "melahim" denmektedir.

Peygamberlik müessesesini, özellikle Hz. Muhammed'in peygamberliğini ispatlamak amacıyla kaleme alınmış eserlere "Delâilü'n-Nübüvve" denmektedir.

Hz. Peygamber'in fiziki özelliklerini anlatan eserlere "şemail", onun tavır, hareket ve güzel ahlakını konu edinen eserlere ise "hilye-i nebi" denmektedir.

Hutbeler, mektuplar, anılar, atasözleri, vasiyetler, şiirler vs. gibi bir nevi kültür tarihi niteliğinde olan bilgileri ihtiva eden eserlere "Edebiyat-Kültür Kitapları" denmektedir.

İslam coğrafyasını, tarihini, ilmi, ameli ve sanatsal bilgilerini bir arada bulunduran ve sözlük diye isimlendirdiğimiz eserlere "lügat" denmektedir.

Çeşitli amaçlarla gezilen ve görülen ülkelerin, bölgelerin hakkında bilgi veren, seyahat eden kişinin kendi görüşler ve düşüncelerini ele alan eserler "seyahatname" denmektedir.

Bu bölümde İslam Tarihi'ne giriş, metod, usûl, yazım ile ilgili kitaplar yer alacaktır.

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)