Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02811233
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
507
602
3031
15526

İslam Tarihi Kitapları

İbn Miskeveyh'e ait bu eser, Tufandan Adudüddevle'nin vefat yılı olan 372 (983) tarihine ka­dar vuku bulmuş olayları içine alan bir genel ta­rih kitabıdır.

Büveyhîler'in tarihiyle ilgili son kısmı, İbn Miskeveyh'in şahsî müşa­hedelerine ve dolayısıyla birinci elden ve­rilere dayandığı için eser bu hanedanın tarihi için en değerli kaynaklardan biri ka­bul edilir. Eserin önemli bir kısmında Taberî'nin Târîhu'r-rusül ve'I-mülûk'ünden faydalanılmıştır. Ancak filozof, Taberî'den farklı olarak Hz. Muhammed de dahil peygamberlerin kıssalarına yer ver­memiştir. İbn Miskeveyh'in diğer önemli kaynağı, özellikle Muktedir-Billâh'ın ha­life olduğu 295'ten 340 yılına kadarki olaylar için Sabit b. Sinan'ın bu­gün elde bulunmayan et-Târih adlı ese­ridir. Tecâribü'l-ümem'in en eski ve ta­mam olan tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır. Altı cilt halindeki bu nüsha, İbn Miskeveyh'in ölümünden yaklaşık sek­sen beş yıl sonra (505/1111) istinsah edil­miştir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)