Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02811291
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
42
523
3089
15584

İslam Tarihi Kitapları

İbn Haldun'un bir dünya tarihi niteliği taşı­yan bu eseri önsöz ve giriş mahiyetinde kaleme aldığı ve "mukaddime" adını ver­diği bölümle üç kitaptan oluşan yedi cilt­ten meydana gelir. Müellif girişte tarih ilminin önemine, tarih yazımında takip edilen usullerin araştırılmasına, tarihçi­lerin düştükleri hatalara, sahip oldukları asılsız kanaatlere ve bunların sebeplerine temas etmiş, tarih ilminin kapsamlı bir tarifini yaparak kendi tarih anlayışını or­taya koymuştur.

İbn Haldun'un Mukaddime olarak bilinen meşhur eseri el-İber'in birinci kitabıyla bu önsöz ve girişten mey­dana gelir. İbn Haldun'a haklı bir şöhret kazandıran, İslâm ve hatta dünya düşün­ce tarihinin en özgün eserlerinden biri olan Mukaddime'ye bu adı İbn Haldun vermemiştir. el-İber'in altı ana bölüme ayrılan 1. cildi zamanla Mukaddime diye anılır olmuştur. Bu birinci kitap çok defa diğer kitaplardan ayrı olarak istinsah edil­miştir.

el-İber'in ikinci kitabı, başlangıç­tan İbn Haldun'un zamanına kadar ka­vimlerin ve hanedanların, başta Araplar olmak üzere onlara komşu olan Nabatîler, Süryânîler, Farslar, Yahudiler, eski Mısır­lılar, Yunanlılar, Rumlar, Türkler ve Frank­lar gibi milletlerin tarihini kapsar. Eserin II-V. ciltlerini oluşturan bu kitapta İbn Hal­dun kısaca Hz. Peygamber, Hulefâ-yi Râşidîn, Emevîler ve Abbasîler, Doğu İslâm dünyasındaki diğer müslüman hanedan­ların tarihine de yer vermiştir.

el-İber'in üçüncü kitabı, Berberilerin ve Zenâteliler'in tarihini ele alan bir Kuzey Afrika (Mağrib) tarihi olup eserin VI ve VII. ciltlerini oluşturur. Bu bölümde İbn Hal­dun, Doğulu İslâm tarihçilerinin fazla bil­gi sahibi olmadıkları için eserlerinde ye­terince yer vermedikleri Mağrib tarihiyle ilgili çok değerli bilgiler verir. Ayrıca bu bilgilerin büyük bir kısmı şahsî gözlemle­rine, sözlü rivayetlere ve günümüze ulaş­mamış bazı belgelere dayanmaktadır. İbn Haldun, el-İber'in son cildine kendi biyografisini de eklemiş­tir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)