Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02828856
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
460
612
1072
7808

İslam Tarihi Makaleleri

  • Muhammed Muti' el-Hafız ve Gazve Bedir adlı iki araştırmacı tarafından "Delilu'l-Ebhasi't-Tarihiyye fı Mecellati's-Suriyye" ismiyle hazırlanmış eser 1986'da Şam'da basılmıştır. Bu çalışmada Suriye'deki ilmi dergilerden seçilmiş 8 adet dergide yer alan Tarih, İslam tarihi, Teracim, Arap ülkeleri tarihi, bazı Müsteşriklerin çalışmaları, Seyahatnameler, Sanat tarihi, Arkeoloji vb. konularla ilgili makaleler sıralanmıştır.
  • İslam tarihinin ana dönemleri "el-Usuru't-Tarihiyye" ana başlığı altında incelenmiş ve makaleler sıralanırken şu alt başlıklar verilmiştir: -Eski Çağ Tarihi (et-Tarihu'l-Kadim). -Cahiliye Dönemi (et-Tarihu'l-Cahili). -İslami Dönem (İslamiyyat). -Emeviler Dönemi (el-Ümeviyyun). -Abbasiler Dönemi (el-Abbasiyyun). - Fatımiler Dönemi (el-Fatımiyyun). -Eyyubiler Dönemi (el-Eyyubiyyun) -Begteginliler-Erbil Atabegleri (Al-i Begtegin). -Osmanlılar Dönemi (el-Osmaniyyun). -20. Yüzyıl Tarihi (el-Asru'l-Hadis).
  • I. İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ: 1. 'Akil, Dr. Nebih, "el-Esbabu'l-İktisadiyye ve'l-İctimaiyye li Mukavemeti Kureyş ed-Da've ile'l-İslam", Dirasat Tarihiyye, VII: 83-97. 2. 'Akil, Dr. Nebih, "İntişaru'l-İslam fi'l-Halic fi Zemeni'r-Rasüli'l-Kerim", Dirasat Tarihiyye, I: 27-52. 3. 'Akil, Dr. Nebih, "Muşkiletu'l-Hukm fi'l-İslam ba' de Vefati'r-Rasül", Dirasat Tarihiyye, XII: 7-27. 4. Ali, Muhammed Kürd, "el-Cibaye fi'l-İslam", el-Muktebes, II: 204-210.
  • II. EMEVİLER DÖNEMİ: 1. Ali, Muhammed. Kürd, "Mumeyyezatu Beni Umeyye-1", Mecmau'l' İlmi'l-Arabi, XVI: 408-421. 2. Ali, Muhammed Kürd, "Mumeyyezatu Beni Umeyye-2", Mecmau'l' İlmi'l-Arabi, XVI: 450-455. 3. el-Hamarene, Dr. Salih, "Mervan b. el-Hakem ve'l-Hilate", Dirasat Tarihiyye, VI: 29-58. 4. Su'aydan, Dr. Ahmed Selim, "Mutala'at fi Tarihi'l-Ulüm fi'l-Asri'l Umevi", Dirasat Tarihiyye, III: 113-122.
  • III. ABBASILER DÖNEMİ: 1. 'Akil, Dr. Nebih, "Ba'du Ahdasi'd-Devleti'l-Abbasiyye ve'd-Devru'lAbbasiyyi'l-Evvel min Hılali Manzürin Unsuri ve İktisadi ve İctimai", Dirasat Tarihiyye, IV: 63-84. 2. 'Akil, Dr. Nebih, "ed-Da'vetu'l-Abbasiyye-Dirase fi'l-Huviyye", Dirasat Tarihiyye, XIII-XIV: 51-72. 3. Ali, Muhammed Kürd, "eş-Şuubiyye", el-Muktebes, IV: 37-49. 4. 'Avvad, Mihail "el-'Utlatü'l-Üsbuiyye fi'd-Devleti'l-Abbasiyye", Mecmau'l-'İlmi'l-Arabi, XVIII: 52-58.
  • IV. FATIMILER: 1. Ali, Muhammed Kürd, "Evdau'd-Devleti'l-Fatımiyye", el-Muktebes, VII: 899-918. 2. Hasen, Ali Muhammed el-Fakih, "Nesebu'l-Fatımiyyin", Mecmau'l İlmi'l-Arabi, XVIII: 59-61. 3. es-Sa'idi, Dr. Ömer, "Muhavelatu'l-Fatımiyyin el-istila 'ala Mısr/el-Eb'adu'd-Devliyye ve'l-İsteraticiyye", Dirasat Tarihiyye, VII: 74-82.
  • V. EYYÜBILER: 1. el-Benna, Adnan, "Müsahemetun fı Diraseti Hukmi'l-Melik el-Muazzam", el-Havliyyatu'l-Eseriyye es-Suriyye, IV: 85-94.
  • VI. BEGTEGİNLİLER (ERBİL ATABEGLERİ): 1. el-'Azavi, Abbas, "Al-i Begtegin Muzafferuddin Gök Böri (1-5)", Mecmau'l-'İlmi'l-Arabi, XXI: 404-418, 515-529; XXII: 55-64, 138-149,223-231.
  • VII. OSMANLlLAR: 1. Ali, Muhammed Kürd, "Ğıne'l-Osmaniyyin", el-Muktebes, IV: 414-419. 2. Ali, Muhammed Kürd, "Hal u' d-Devleti'l-Osmaniyye el-İktisadiyye", el-Muktebes, VII: 941-943. 3. Ali, Muhammed Kürd, "Hukumetu'ş-Şura fi'l-Memleketi'l-Osmaniyye", el-Muktebes, VII: 768-774. 4. Ali, Muhammed Kürd, "Mufekkirat fi'l-Ahdi'l-Hamidi", Mecmau'l' Ilmi'l-Arabi, VII: 175-184. 5. Ali, Muhammed Kürd, "es-Sıhafetu'l-Osmaniyye (Tarihuha)", el-Muktebes, IV: 410-413.
  • VIII. 20. YÜZYIL TARİHİ: 1. Dr. Abdülaziz b. Abdullah, "et-Turasu'l-Arabi ve Anasırıhi's-Saliha: Nalıda Arabiyye Hadise", Dirasat Tarihiyye, III: 39-64. 2. Ali, Muhammed Kürd, "el-Harb ve't-Tarih", el-Muktebes, VIII: 597-606. 3. Ali, Muhammed Kürd, "el-Harbu'l-'Amme", el-Muktebes, VIII: 482-492.

Atçeken, İsmail Hakkı, Suriye’deki İlmî Dergilerde İslam Tarihi Alanında Yayınlanmış Bazı Makaleler, Dinî Araştırmalar, 1998, cilt: I, sayı: 2, s. 233-240

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)