Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02828860
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
464
612
1076
7812

İslam Tarihi Makaleleri

 • Siyer, İslam dininin ikinci temel kaynağı olan sünnetin, çerçevesi, kronolojisi ve mühim bir kısmıdır.
 • Siyer alanında da ıstılahi sözlüklere ihtiyaç vardır. Zaman kaybını önlemek, yapılacak teliflerin ilmilik vasfına katkıda bulunmak, eğitim-öğretim ihtiyaçları ve başka pratik mülahazalar böyle çalışmalan gerekli kılar.
 • Siyer sözlüğü hazırlanırken, siyer literatüründe kullanılan ıstılahlar ve özel isimler doğrudan, müşterek maddeler siyere hizmet edecek şekilde ele alınmalıdır.
 • SİYER TERİMLERİ VE ÖZEL İSİMLER SÖZLÜGÜNE DAİR BİR DENEME: Ahzab: Parça, kısım; cemaat; silah ve harp aleti gibi anlamlara gelen hizb kelimesinin çoğuludur. el-Ahzab Suresi'nin 20 ve 22. ayetlerinde Medine'yi kuşatan "müttefik düşman grupları" anlamında "ahzab" kelimesi geçmektedir.
 • Baki' Mezarlığı: Baki veya Bakiu'l-garkad adı verilen bu mezarlık, Medine'nin güneydoğusunda bulunan Mescid-i Nebevi'nin yakınındadır.
 • Bi'set: Genel olarak peygamberlikle görevlendirme, özel olarak da Hz. Muhammed (as) ın peygamberlikle görevlendirilmesi manasına gelen bir ıstılahtır.
 • Cüreş: Yemen'de eski bir yerleşim merkezi olan Cüreş, Bişe vadisinde Şeker (Hamume) dağırun batısında ve Ebna şehrine güneydoğu yönünde 40 km mesafededir.
 • Ezruh: Ürdün'ün güneyindeki Maan ile Petra arasında bir Roma ordugahı idi.
 • Habat: Yapraklann silkelenip kurutulduktan sonra, un gibi öğütilierek içine un veya başka şeylerle birlikte su katılarak hazırlanan deve yemidir.
 • Hubaşe: H. 197 yılına kadar Hicaz-Yemen kervan yolu üzerinde kurulan bir panayırdır.
 • Kayl: Himyer Arapları arasında kullanılan bir yönetici unvanı olup yönetici olarak büyük melikten bir alt mertebeyi ifade eder.
 • Necaşi: (Negus, imparator), Arapça'da Habeşistan kralını ifade etmek üzere kullanılan bir tabir.
 • Nesturilik: Hz. İsa'nın insan tabiatı üzerinde duran bir Hıristiyan mezhebidir.
 • Sanem: (Bkz. "vesen" md.) Altın, gümüş gibi değerli madenlerden, ağaç veya taştan yapılan insan veya başka şekillerde suretleri olan gövdeli, sabit putlara denir.
 • Şuaybe: Hicaz'ın Kızıldeniz sahilinde ve Mekke'ye yakın Mekke-Yemen yolu üzerinde bir vadidir.
 • Zic: Eskiden hem gökbilim hem de yıldız hareketlerini ve yerlerini göstermek için düzenlenmiş cetvel anlamına gelir.
 • Netice itibariyle: 1- Makul ve gerçek olan her konunun kendi özel ilmini ve araçlarını talep etmesi, 2- İlmi araştırmalarda zaman kaybının önlemesi, 3- Hz. Peygamber devrini konu edinecek araştırmaların ilmilik vasfina katkı sağlaması, 4- Eğitim-öğretim ihtiyaçları ve başka pratik millahazalar -yukarıda sunduğumuz deneme mahiyetindeki- siyer terimleri ve özel isimler sözlüğü şeklindeki çalışmaları
  lüzumlu kılar.

Şulul, Kasım, Siyer Literatüründe Kullanılan Terimler ve Özel İsimler Sözlüğüne Dair, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 13, sayı: 19, s. 33-53

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)