Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02828867
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
471
612
1083
7819

İslam Tarihi Makaleleri

Ömer Ferruh'a ait makaleden kısa notlar:

 

•    Müracaat eserleri temelde iki çeşittir: Birincisi, müelliflerinin, kaybolmuş kitaplara dayanarak ortaya koydukları eserlerdir.
•    Müracaat kaynaklarının ikinci çeşidi ise Corci Zeydan’ın Tarihü Âdâbi’l-Luğati’l-Arabiyye’si gibi, müelliflerinin elimizde bulunan ana kaynak (masdar) ve müracaat eserlerini dayanak aldıkları kitapları içine alır.
•    Ana kaynaklar diğer bir açıdan da iki kısma ayrılır: Esas kaynaklar, yardımcı kaynaklar.
•    Tarih konusunda yazmayı amaçlayan kişi, kitabını üzerine bina edeceği olayları seçmeye ve olayların birbiriyle irtibatlandırmaya çalışır.
•    Aynı zamanda hem ana kaynak (masadır) hem de müracaat eseri (meraci‘) olan kitaplar da vardır. Bunlardan bir kısmı sadece bir asrı ele alır.
•    Cahiliye şiirinin bir kısmının intihal (şairlere söylemedikleri kendilerine şeyleri atfetme) olduğu bir gerçektir. Yine Kitabu’l-Mehâsin ve Kitabu’t-Tâc fî Ahlâki’l-Mülûk (ki bunların ikisi de Cahız’a nisbet edilir) ve (İbn Kuteybe’ye nisbet edilen) el-İmâme ve’s-Siyâse isimli eserler gibi uydurma olduğu söylenen kitaplarda vardır.
•    Ana kaynakların en üstünü Kur’ân-ı Kerîm’dir.
•    Ana kaynaklar sıralamasında Kur’ân-ı Kerîm’i Hadîs-i şerîf takip eder.
•    Cahiliye hayatının esas kaynaklarından biri de cahiliye dönemi edebiyatıdır. Cahiliye edebiyatı şiir ve nesirden oluşmaktadır.
•    Cahiliye hayatı ana kaynakları arasında lugat kitapları da bulunur.
•    Cahiliye dönemi hayatının temel kaynakları (masadır) ise coğrafya ve tarih kitaplarıdır.
•    Edebiyat kitapları da cahiliye dönemi ana kaynakları arasında yer alır.
•    Cahiliye asrı için ana kaynak (masadır) veya müracaat kaynağı (merci‘) eseri olan bu kitapların büyük kısmının aynı zamanda İslâmî asır(Hz. Peygamber (sav), Hulefâ-i Râşidîn ve Emeviler dönemleri) için de ana kaynak ve müracaat eseri olduğunu bilmemiz yerinde olur.
•    Cahiliye döneminin siyasî, ictimaî ve fikrî tarihiyle ilgili müracaat kaynakları ise sayılamayacak kadar çoktur. Fakat burada şunu ifade etmeden de geçemeyiz. Cahiliye tarihi müracaat eserlerinin muhteva bakımından en geniş ve en yenisi Dr. Cevad Ali’nin el-Mufassal fi Tarihi’l-Arab Kable’l-İslâm’ıdır.
•    Her ikisi de Corci Zeydan tarafından yazılmış olan “Tarihu’l-Arab Kable’l İslâm”ile Tarihu Temeddüni’l-İslâmî”nin birinci cildi de cahiliye tarihine dair müracaat eserlerindendir.

İslam Tarihinin Ana Kaynakları ve Müracaat Eserleri, Ömer Ferruh (Çev.: Adem Apak), - İstem, Yıl: 1, Sayı: 1, 2003, s.171 – 181

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)