Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02775547
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
109
476
1744
16084

İslam Tarihi Yeni Çıkan Kitapları

Editör; Prof. Dr. Mehmet Azimli

Ankara Okulu Yayınları

Türkiye’de İslamcılığın serencamı ilginç aşamalar geçiriyor. Cumhuriyetin ilanıyla başlayan bir kısım yasaklar ve dil devrimiyle gerçekleşen geçmişle irtibatın kesilmesi, toplumda bir anlamda kıyıda-köşede bulunan hurafeci İslam algısına ilgiyi artırmış, dolayısıyla yaygınlaşmasını da sağlamıştı.

1950’lerle birlikte baskıların bir anlamda sona ermesinin ardından toplum  savunmacı bir refleks ile İslam adına doğru olduğunu düşündüğü herşeyi korumaya, yanlış olduğunu farzettiği her şeyi ise düşman bellemeye hazırdı. 1970’lerin sonuna kadarki süreçte akademik olarak İslam’ın bazı farklı yorumlarını söylemek “mezhepsizlik, inkarcılık” gibi yaftalarla İslamcılar tarafından sıkboğaz edilerek bastırılıyordu.

1970’lerde başlayıp 1990’ların sonuna kadar ki süreç ise Mısır ve Pakistan menşeli, radikal ve selefi söylemler barındıran eserlerin Türkiye’yi kasıp kavurduğu yıllardı. İran devrimi ile İranlı bazı müellifler de bu furyaya eklendi.

1990’ların sonunda başlayıp etkisi 2010’lara kadar süren “28 Şubat” süreci ise yeni yeni filizlenen kaynak yönelimini ortaya çıkardı. İslamcılar artık ikinci el eserler yerine, bizzat kaynağın kendisini görmek ve okumak noktasına geldiler. Türkiye’de kendini Müslüman addeden ve addetmeyen her kesimin gerçek İslam’ı öğrenme arzusu ve sonuçta ilk kaynakları okuma isteği yüksek seviyeye ulaştı.

İkinci olarak; on yıl öncesine kadar sayısı yaklaşık yirmi(20) olan ilahiyatlar (yüz)100 rakamını yakaladı, öğrenci adedi ise on yıl öncesine göre yaklaşık yirmi katına ulaştı. Bu oran lisans üstü öğrenci sayısını da artırdı. Ancak ne yazıkki öğrenci profilinin ilk kaynakları okuyabilecek seviyede olmadığı da açıktır. Sayının yükselmesi kaliteyi getirmedi, kemmiyet keyfiyeti sağlamadı. Bu öğrenci kitlesinin ilk kaynaklara ulaşabilmesi de kalitenin yükselmesini sağlayacaktır. Yani; İslamî ilimler alanındaki yükselen ilim talebinin karşılanması ve lisans üstü çalışmalarda kalitenin yükselebilmesi için  ilk kaynakların tercümesi gerekmiştir.

Ankara Okulu Yayınları bu iki kesimden gelen talebe binaen “İslam Klasikleri” üst başlığı altında bir projeyi hayata sokuyor. Bu proje ile “İslami-Kitabiyat” alanındaki kalitenin yükselmesine ve her kesimin ilk kaynaklara ulaşabilmesine katkı sağlamak istiyoruz.

Bu projede çerçevemiz öncelikle ilk üç buçuk asırda (bu takvimi ileriki tarihlerde uzatabiliriz) yazılmış olan eserlerin Türkçe’ye aktarılmasıdır. Bunu yaparken çok ebadlı(Taberi gibi) eserlerin yayınından çok, daha az hacimli olup ilk üç buçuk asırda yazılmış olması ilkesini kendimize esas aldık. Bu amaçla ilk planda 1970’ler ve sonrasında tercüme edilip yayınlandığı halde, Mısır ve Pakistan’dan tercüme edilen kitap furyasının gölgesinde kalıp toplumda karşılık bulmamış bazı eserleri tekrar gözden geçirerek yayınlamayı planlıyoruz. (bunlar şimdilik 10 kadar eser planlanıyor) Aynı zamanda 30’dan fazla eseri daha tercüme ettirip yayınlatmak istiyoruz. Bunların tercümeleri de mütercimlerine ısmarlanmış durumdadır. Şunu da biliyoruz ki; İslam medeniyeti bilgi patlamasını, Beytu’l-Hikme ile yapılan çeviriler sonrası yapmıştır.

Eser listesi her an güncellenebilmekte, yeni eserler katılabilmekle beraber şimdilik aşağıdaki gibidir…….Hayırlara vesile olması dileğiyle….

 

İSLAM KLASİKLERİ

                                                                         Editör: Prof. Dr. Mehmet Azimli

Yayınlananlar

1.      Salim b. Zekvan, (70/689), es-Sire, Çev; Harun Yıldız.

2.      İbnü’l-Kelbi, (204/820), Kitabu’l-Esnam, Çev; Beyza Bilgin.

Çevirisi Bitenler

3.      Cabir b. Zeyd, (93/710), Resail, Çev; Orhan Ateş.

4.      Zühri, (124/741) el-Meğazi, Çev; Muhammet Nur Akdoğan.

5.      İbn İshak, (151/768), Siretü İbn İshak, Çev; Mehmet Şafi Bilik.

6.      Kasım b. Sellam, (224/838), Kitabu’l-Emval, Çev; Cemalettin Saylık.

7.      Ezraki, (250/864), Ahbaru Mekke, Çev; Yunus Vehbi Yavuz.

8.      İbn Kuteybe Dineveri, (276/889), el-Mearif, Çev; Hasan Ege, (Remziye Ege).

9.      Ebu Hanife Dineveri, (282/895), el-Ahbaru’t-Tıval,Çev;Nusr. Bolelli-İbr. Tüfekçi(Zekeriyya Akman) 

10.  Yakubi, (294/905), Tarih, Çev; Sedat Seçkin Bozkurt.

11.  İbn Rüsteh, (300/912), Kitabu Alaki’n-Nefise, Çev; Ali Fuat Eker.

12.  İbn Hibban, (354/965), es-Siretu’n-Nebeviyye, Çev; Harun Bekiroğlu.

Çevirisi Yapılmakta Olanlar

13.  Süleym b. Kays el-Hilali, (76/695), es-Sakife, Çev; Muhammed Nur Akdoğan

14.  Seyf b. Ömer, (180/796), Kitabu’l-Cemel, Çev; Sıddık Korkmaz.

15.  Muhammet el-Şeybani,(189/803), Kitabü’l-Hiyel, Çev; Saffet Köse.

16.  İbn Zebale, (199/814), Ahbaru'l-Medine, Çev; Fatih Mehmet Yılmaz.

17.  İbn Zebale, (199/814), Ezvacu’n-Nebi, Çev; Abdurrahman Çırak.

18.  Yahya b. Adem (203/818), Kitabu’l-Haraç, Çev; Muhammet Nur Akdoğan.

19.  İbn Ebi Şeybe, (230/845), Kitabu’l-Meğazi, Çev; Ramazan Önel.

20.  Ezdi, (231/846), Futuhu’ş-Şam, Çev; Ali Dadan.

21.  İbn Habib, (245/859), el-Muhabber, Çev; Adem Apak-İsmail Güler.

22.  İbn Habib, (245/859), el-Munemmak, Çev; Erhan Kayhan.

23.  İbn Abdülhakem, (257/892) Futuhu Mısr ve’l-Mağrib, Çev; Eyyup Tanrıverdi.

24.  İbn Şebbe, (262/876), Tarihu’l-Medineti’l-Münevvera,  Çev; Şahin Bal, Bilal Abır.

25.  İbn Kuteybe, (276/889), Uyunu’l-Ahbar, Çev; İrfan Yıldırım, İsmail Araz.

26.  İbn Kuteybe, (276/889), el-İmame ve’s-Siyase, Çev; Cemalettin Saylık.

27.  İbn Tayfur, (280/893), Kitabu Bağdat, Çev; Mustafa Hizmetli.

28.  Ebu Zura ed-Dımeşki, (281/894) Tarihu Ebu Zura, Çev; Edip Akyol.

29.  İbnu’l-Fakih, (290/902), Kitabu’l-Buldan, Çev; H. Avni Güllü

30.  El-Hayyat,(300/912), el-İntisar, Çev; Metin Yıldız

31.  Cehşiyari, (331/942), Kitabü’l-Vüzera ve’l-küttab, Çev; Selahattin Polatoğlu, M. Şirin Aladağ.

32.  Mağribi, (333/944), el-Mihen, Çev; Mehmet Kavşut

33.  Mesudi, (345/956), et-Tenbih ve’l-İşraf, Çev; Mikdat Eser.

34.  Mesudi,(345/956), Mürucu’z-Zeheb, Çev; Hüseyin Güneş, Fatih Duman

35.  Makdisi, (355/966) el-Bed ve’t-Tarih, Çev;  Zeki Serdaroğlu

36.  Hamza Isfehani,(360/970) Tarihu Sini Müluku'l-Arz ve'l-Enbiya, Çev; Mehmet Evkuran.

37.  (Yazarı Meçhul), Ahbaru’d-Devleti’l-Abbasiyye, Çev; Ahmet Nuri Koca.

38.  İbn Hayyat, (248/854), Tarih, Çev; Abdulhalık Bakır.

39.  İbn Hişam, (218/833), es-Siretü’n-Nebeviyye, Çev; Hasan Ege, Zekeriyya Akman. 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)