Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02792300
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
21
661
21
15117

İslam Tarihi Yeni Çıkan Kitapları

Bugün sizlere tanıtacağım eser, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak çalışan İbrahim BARCA tarafından 2016 yılında  “Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh el-Hasenî es-Semhȗdî eş-Şâfiî (v. 911/1506) ve Medine Tarihiyle İlgili ‘Vefâü’l-vefâ bi-ahbâri dâri’l-Mustafâ’Adlı Eseri” başlıklı doktora tezinin kitaplaşmış halidir.

Eserin benim için iki önemli yönü bulunmaktadır. Bunlardan birincisi doğrudan çalışma alanıma girmesi, bana rehberlik etmesi; ikincisi ise tarafıma imzalı olarak gönderilmesi ki bu vesileyle hocama tekrardan teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.

Eserde ismi geçen Semhûdî, tam adı Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh b. Ahmed b. Alî el-Hasenî es-Semhûdî eş-Şâfiî (ö. 911/1506) aslına bir hadis ve fıkıh âlimidir. Memlükler dönemindeki şehir tarihçili-
ği geleneğini sürdüren
Semhûdî, çalışma­larını Medine ve Mescid-i Nebevl'nin tarihi ve kültürü üzerinde yoğunlaştırmıştır. Semhûdî tarih alanındaki çalışmalarında, Medine hakkında yazılan en eski eserlerden biri kabul edilen İbn Zebale'nin kitabı başta olmak üzere şehrin tarihiyle ilgili günümüze ulaşmayan eserlerden iktibaslarda bulunmuş, çalışmalarını kendisinden önce yazılanları da kapsayacak biçimde planlamıştır. İşte elinizdeki bu kitap onun kısa adıyla meşhur  "el-Vefâ" adlı eserini incelemktedir.

Arka Kapaktan

İslâm tarih yazıcılığı; nesebe dair bilgilerin, Arapların birbirleriyle yapmış oldukları savaşların, Hz. Peygamber'in hadis ve gazvelerinin yaklaşık hicri I. yy'dan itibaren risaleler halinde yazıya aktarılmasıyla başlamıştır, denilebilir. Neredeyse aynı yüzyıl içinde şehir ve bölge tarihçiliğinin ilk nüvesi sayılabilecek belli bir şehrin faziletlerini konu edinen risalelere de rastlanılmaktadır. Zamanla ensâb, futûhât, genel tarih, tabakât ve terâcim türlerinde belli başlı ilk eserler verilmeye başlandığı gibi başta, Mekke ve Medine olmak üzere İslâm beldelerinin ağırlıklı olarak doğal, dinî ve tarihî mekânlarının; idare sistemlerinin, idarecilerinin ve fetihlerinin; faziletlerinin veya her hangi bir açıdan önemli görülen şahıslarının ele alındığı ilk müstakil eserler telif edilmiştir. Günümüze kadar da İslâm şehir veya bölgelerinin tarihine dair birçok eser kaleme alınmış ve birçok ilmi çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kitap ve makale yazma; panel, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenleme; şehir ansiklopedileri ve ansiklopedi maddeleri hazırlama gibi değişik şekillerde bugün de devam etmektedir.

Bu kitapta, İslâm şehir ve bölge tarihçiliği ve literatürüne dair bazı bilgiler sunulduktan sonra Medine tarihçisi diye ünlenmiş önemli bir alim olan es-Semhûdî (v. 911/1506) ve onun Vefâü'l-vefâ bi-ahbâri dâri'l-Mustafâ adlı eseri tanıtılmıştır. Medine tarihine dair en kapsamlı klasik eser sayılan Vefâü'l-vefâ bi-ahbâri dâri'l-Mustafâ; Medine tarihi için olduğu kadar siyer, hadis ve Medine tarihî coğrafyası için de önemli bir kaynaktır. Bu yüzden elinizdeki eserde, sözüedilen özelliklere sahip Vefâü'l-vefâ bi-ahbâri dâri'l-Mustafâ yazma ve neşirleri, dili ve yöntemi, kaynakları, içeriği, önem ve değeri, ona yönelik eleştiriler ve diğer klasik Medine tarihi eserleriyle mukayesesi gibi başlıklar altında ayrıntılı bir şekilde tanıtılmaya çalışılmıştır.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)