Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02853893
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
146
477
2016
5872

İslam Tarihi Yeni Çıkan Kitapları

Gadîr-i Hum olayının, Kur’an, hadis, tarih, mezhepler tarihi, Kelâm gibi birçok sahayla ilişkili olan boyutları bulunmaktadır. Her ne kadar bu konu hakkında kaynaklarda parça parça bazı bilgiler verseler de bunları doğru bir şekilde bir araya getirerek hükme varabilmek hayli güçtür. Her bulgunun, neticeye varmak için ilim adamının yolunu aydınlatan bir ışık olduğunu unutmamak lazımdır. Bulguların bittiği yerde ise kanaatler devreye girmekte ve bunlarla ilerlenmekte, bulguların kuvveti, kanaatleri de kendi ölçüsünde kuvvetlendirmektedir. Kuvvetli kanaatler de, insanı sâlimen yolun nihayetine ulaştırabilmektedir. Ancak bunun da, tabiî olarak bir bakıma araştırıcının yetenek ve sezgisine, sebep-sonuç ilişkilerini iyi ve sıhhatli kurmasına da bağlı olduğunu asla unutmamak lazımdır.
 
Elinizdeki bu eser Hz. Muhammed’in vefatı sırasında başlayıp günümüze kadar devam edegelen Şiî-Sünnî ayırımının dinî ve siyasî nedenleri üzerinde yapılmış objektif bir çalışma olarak Gadir-î Hum konusunu akademik disiplinle yeniden gündeme getirerek aydınlatıcı bir işlev yüklenmektedir.

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ     

BİRİNCİ BÖLÜM

GADÎR-İ HUM OLAYI                                                                         

1. ŞÎ’A KAYNAKLARINDA “GADÎR-İ HUM” OLAYI                   

2. “GADîR-İ HUM” OLAYINDA DİLE GETİRİLEN “SA­KA­­LEYN” VE “VELAYET” HADİSLERİNİN SIHHAT AÇI­SINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1. Sakaleyn (İki Ağırlık) Hadisi

2.1.1. Şia’nın “Sakaleyn” Hadisi İle İlgili İddiaları

2.1.2. Şia İddialarının Değerlendirilmesi

2.1.3. Ehl-i Sünnet Kaynaklarında “Sakaleyn” Hadisi ve Bunun Değerlendirilmesi          

2.2. Velâyet/Mevlâ Hadisi

2.2.1. Hz. Ali’nin Yemen Seferi ve Gelişen Olaylar

2.2.2. Tarihçi ve Hadisçilerin Hz. Ali’nin Yemen Seferiyle İlgili Verdikleri Bilgiler Işığında “Velayet” Hadisinin Değerlendirilmesi

2.2.3. Yorum Açısından “Velayet” Hadisinin Değerlendirilmesi             

2.2.4. Ashabın “Velayet” Hadisinin Yorumu Hususundaki Tutumları    

2.2.5. Kaynaklara Göre “Sakife Olayı”

2.2.5.1. Hz. Ömer’in “Ebu Bekr’in Hilâfeti Ani Oldu” Sözünün Amacı           

2.2.5.2. Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekr’e Biat Etmeme Nedeni     

2.2.6. Anlatılanlar Işığında “Velayet” Hadisinin Değerlendirilmesi        

 

İKİNCİ BÖLÜM

“GADÎR-İ HUM” OLAYININ DOĞURDUĞU SİYASÎ VE HUKUKÎ PROBLEMLER          

1. HİLÂFET                                                                      

1.1. Şia’nın Tayinin İlâhî Vahye Dayandığı Hakkındaki Gerekçeleri ve Bunun Değerlendirilmesi        

1.1.1. “İkmal” ve “Tebliğ” Âyetleri

1.1.2. “Meveddet-i Kurba” Âyeti

1.2. Şia’nın Tayinin Hadise Dayandığı Hakkındaki Gerekçeleri ve Bunun Değerlendirilmesi

1.3. Hz. Ali ve Hilâfeti Hususunda Ehl-i Sünnettin Tutumu ve Bunun Değerlendirmesi

1.4. Hz. Ali’nin Hilâfetiyle İlgili Diğer Rivayetler

1.5. Haşimoğulları, Ali ve Neslinin Tutum ve İfadeleri Şîa’nın Haksızlığını Ortaya Koymaktadır

1.6. Tayinin Yapılmadığı Hususundaki Diğer Rivayetler

1.7. Bu Konuda Son Söz                              

2. İMAMET                                                           

2.1. İmamların Günahtan Temizlenmiş Ehl-i Beyt’ten Olması Zorunluluğu         

2.1.1. Kimler Ehl-İ Beyt’ten Sayılır?                               

2.1.2. Ehl-i Beyt’in Günahtan Uzak Olması                   

 2.2. İmamların On İki ile Sınırlandırılması                         

 

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

GADîR-i HUM” IŞIĞINDA MÜSLÜMANLARIN YÖNETİCİ ANLAYIŞININ DEĞERLENDİRİLMESİ          

BİBLİYOGRAFYA

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)