Zİyaretçİ Bİlgİsİ

02828812
Bugün
Dün
Bu Hafta
Bu Ay
416
612
1028
7764

İslam Tarihi Yeni Çıkan Kitapları

 

İlk dönem İslam tarihine katkı sağlayacak yepyeni bir eser daha. Daha önceden "İslam Tarihinde Haberleşme Yöntemleri: Başlangıçtan Raşid Halifeler Dönemi Sonuna Kadar" adlı kitabıyla tanıdığımız Mehmet Şimşir şimdi de "Hz. Peygamber Döneminde Suikastler"i konu edinen yeni bir çalışmaya imza attı.

 

Mehmet Şimşir kitabı hakkında şunları belirtmektedir:

Suikast dünya tarihinde siyasî, sosyal, dinî, iktsadî vb. birçok amaçtan birisi için gerçeklestirilen bir eylemdr. Bu amaçlardan bazılarına matuf olarak lk dönem Islam Tarh’nde, hassaten Hz. Peygamber dönemnde de brçok sukast grsm olmustur. Hatta bunlar, slens seklne, sleyenlere, hedeerndek sahıslara, zamanına vs. bakılarak gruplandırılacak kadar büyük br yekûn tutmustur. Ayrıca bu eylemlern gerçeklesmesnn altında yatan toplumsal ve tarhsel gelsmeler de y tahll edlmes gereken hususlardır. Dger
taraftan bu eylemlerden sonra yasanan hâdseler, günümüze kadar gelen süreçte ortaya çıkarmıs oldugu tesrler ve bunların çok farklı mahfllerde, çok degsk amaçlar çn kullanılmıs olması da arastırmayı zorunlu kılmaktadır. Ancak smdye kadar böyle br çalısma yapılmamıstır.

Tüm bu nedenlerle çalısmamızda; Hz. Peygamber dönem nde gerçeklesen sukastlerden, bunları hazırlayan sosyal, syasal, ktsadî, dnî alt gerekçelerden ve hedeernden bahsetmeye, açıga çıkan tarhsel ve sosyal yönler blmsel usul ve metotlara baglı kalarak analz etmeye gayret ettk.

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR...........................................................................7
GİRİŞ.........................................................................................9
1. Araştırmanın Amacı-Önemi ve Kapsamı...............................9
2. Suikast’in Tanımı-Tarihi Derinlik ve Etkileri...........................13
3. Sebepleri Açısından Suikastler..............................................16
4. İşleniş Şekil ve Araçları Açısından Suikastler.........................20
I. BÖLÜM
HZ. PEYGAMBER’E YÖNELİK SUİKASTLER
1. Mekke Müşriklerinin Gerçekleştirdiği Suikastler..................26
a. Suikastlerde İsmi Geçenler...................................................33
b. Suikastlerin İşleniş Şekli ve Kullanılan Araçlar......................37
c. Mekke ve Medine Dönemlerinde Suikastlerin Durumu.......38
2. Diğer Müşrik Arap Kabilelerin Gerçekleştirdiği Suikastler... 48
a. Sürâka b. Mâlik/Cü’şüm Suikasti..........................................52
b. Gavres ya da Dü’sûr b. Hâris Suikasti ..................................53
c. Ümmü Kırfe ya da Uyeyne b. Hısn Suikasti ..........................55
d. Âmir b. Tufeyl ve Erbed b. Kays Suikasti ..............................56
3. Ehl-i Kitap’ın Gerçekleştirdiği Suikastler...............................60
a. Hz. Peygamber’in Çocukluk Döneminde Gerçekleştirildiği İfade Edilen Suikastler.........60
b. Benî Nadîr Suikasti...............................................................67
c. Zeyneb bt. Hârise Suikasti.....................................................73
d. Ka’b b. Eşref ve Lebid b. A’sam Suikastleri ...........................77
4. Münafıkların Gerçekleştirdiği Suikastler...............................79
a. Akabe Suikasti.......................................................................92
b. Ehl-i Beyt ve Yakın Çevresinin Suikast Girişimde Bulundukları İddiası.......99

II. BÖLÜM
HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE DİĞER SUİKASTLER
1. Hz. Peygamber Dışındaki Müslümanlara Karşı Gerçekleştirilen Suikastler.. 104
a. Hâris b. Ebû Hâle, Yâsir b. Âmir ve Sümeyye bt. Hubbât Suikastleri........... 106
b. Ebû Süfyan’ın Ma’bed b. Amr ve Yanındaki Bir Müslüman’a Suikasti..........110
c. Hebbâr b. Esved ve Nâfi’ b. Abdulkays’ın Hz. Zeyneb’e Suikastleri..............111
d. Recî’i ve Bi’r-i Maûne Suikastleri ................................................................113
e. Ümmü Kırfe’nin Ebû Zerr’in Oğluna Suikasti................................................118
f. Şurahbil b. Amr’ın Hâris b. Umeyr’e Yönelik Suikasti ....................................119
g. Zâtu Atlâh Bölgesi Halkının Ka’b b. Umeyr ve Ekibine Suikasti ....................121
h. Hayber’de Abdullah b. Selh’e Düzenlenen Suikast.......................................123
2. Hz. Peygamber’in Emri ile Gerçekleştirilen Öldürme Eylemlerinin Mahiyeti...125
e. Kureyş Müşriklerinden Öldürülenler .............................................................129
b. Kureyş Dışındaki Müşrik Kabilelerden Öldürülenler...................................... 140
c. Yahudilerden Öldürülenler..............................................................................143
d. Münafıklardan Öldürülenler...........................................................................153
SONUÇ............................................................................................................... 157
BİBLİYOGRAFYA................................................................................................. 161
DİZİN.................................................................................................................. 175

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yenİ Çıkanlar

Bİr Söz

"Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır." (BACON)

Bİr Hadîs

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya da ilim dinleyen ol. Dördüncüsü olma, helak olursun!” (Dârimî, İlim 254)

Bİr Ayet

 “Şüphesiz o zikri (Kur'an-ı Kerîm) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (HİCR-9)