Allah Katında Tek Din İslam dır | Kuran-ı Kerim

Allah Katında Tek Hak Din İslam’dır

İnneddine İndallahil İslam

İslam dini, Allah’ın, son peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) vasıtasıyla bütün insanlara gönderdiği en son ve en mükemmel dindir. İslam’ın gelmesiyle, diğer dinlerin hükmü sona ermiştir. İslam dinini kabul eden kimseye Müslüman denir. İslam’ın en son ve Allah katında yegane mûteber din olduğu, Kur’an-ı Kerim‘de şu şekilde belirtilir:

► “Bugün sizin dininizi sizin için kemale erdirdim. Sizin üzerinizdeki nimetimi (lütuflarımı) tamamladım ve size din olarak İslam’ı seçtim (yalnız İslam’dan razı ve ondan hoşnut oldum)”. (Maide, 3).

► “Kim İslam’dan başka bir din ararsa, ondan seçtiği dini kabul edilmeyecektir ve o, ahirette hüsrana büyük zarara uğrayanlardan olacaktır” (Al-i İmran, 85).

► “Allah katında yegane hak din İslamdır.” (Al-i İmran, 19).

İslam’ın Dışındaki Dinlerin Geçerliliği Neden Kalkmıştır

Tarihin çeşitli devirlerinde insanlara ayrı ayrı peygamberler ve dinler yollayan Allah Teala, son din olarak onlara İslamı ve son Peygamber olarak da Hz. Muhammed’i (s.a.v) göndermiştir. İslam’ın gelmesiyle Yahudilik ve Hristiyanlık gibi eski dinlerin hükmü sona ermiştir. Bu, tıpkı, yeni bir kanun çıkınca, eski kanunun hükmünün yürürlükten kalkması gibidir. Allah’ın son dini ve İlahî Kanunu İslam gelince, eski dinlerin ve ilahi kanunların geçerliliği son bulmuştur.

İslam dışında kalan dinlerin yürürlükten kalkmasını gerektiren başlıca sebepler şunlardır:

1 – Her şeyden evvel, eski dinler, yalnızca belli bir zamana ve belli bir muhitin insanlarına hitap ediyorlardı. İslam ise, topyekün bütün insanlığa seslenmektedir. Daveti umumî ve mesajı cihanşümuldür.

2 – Eski dinler, sadece kendi zamanlarının insanlarını muhatab almışlardı. O zamanın insanlarının seciyeleri kaba ve mizaçları vahşete yakındı. İlimde, medeniyette, fikir ve anlayışta geri idiler. Ulaşım ve haberleşme imkanları, ibtidai bir haldeydi. Her bölgenin kültürü, inancı, örf ve adetleri farklı farklıydı. Karşılıklı fikir ve kültür alışverişi de oldukça zayıftı. Bu yüzden, her muhite ayrı ayrı peygamberler gelmesi, başka başka dinler gönderilmesi zarureti vardı. Zaman geçip insanlık ilim, fikir, kültür ve medeniyet yönünden büyük gelişmeler kaydedince, eski mahalli dinler artık insanların ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak da insanlara en son din olan İslamiyeti gönderdi.

İslam Dini, 1400 yıl evvelki dünyanın insanından, bugünün ve yarının modern insanına kadar gelip geçen bütün insanlığa hitap edebilme özelliğinde olan bir dindir. Bu bakımdan, kıyamete kadar hükmü baki ve geçerlidir.

3 – Eski dinlerin, zamanla, içlerine hurafeler, batıl inançlar karışmıştır. Allah’ın birliğine iman esası, yani tevhid inancı kaybolmuştur. İslam ise, hala ilk günkü tazelik ve saflığı ile, bozulmadan durmaktadır.

Netice olarak diyebiliriz ki:

İslam’ın dışında kalan dinler, geceleyin bir sokağı aydınlatan bir fener ve sokak lambası gibidir. İslam ise, bütün dünyayı aydınlatan güneş hükmündedir

Güneş doğduktan sonra, artık sokak fenerine hiç ihtiyaç kalır mı? Güneşin yanında sokak lambasının aydınlığının sözü olur mu?

Kaynak: Turan Yazılım / Mürşit 5 / İlmihal / M. Dikmen