Türk islam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişmelere katkıları nelerdir – ❤️ bilgi90

Forum Sayfa Cevapları

Sınıf Sosyal Bilgiler Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişmelere katkıları nelerdir? konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.

Cevap :Türk ve Müslüman devletlerinin güçleri sadece askeri ve siyasi güçle sınırlı kalmamış bu gücün yani sıra bilim, sanat ve edebiyata önem verilmiş, daha sonra yapmış oldukları bu araştırmalar Avrupada Rönesans in temelini oluşturmuştur.

,İlk olarak Selçuklularının kurduğu nizamiye medreseler bugünkü üniversiteler seviyesinde müsvet ilim öğretmiş yunan ve helen medeniyetinde ki eserler Latinceden Arapçaya çevrilerek bilimin gelişmesinde önemli etken olmuştur.

Doğunun zenginliği bilimde çok ileri olmaları haçlı seferlerine sebep olmuştur. Haçlı seferlerinde Avrupa unuttukları yunan ve helen felsefesini yeniden öğrenmiş vede Avrupada değişimler için temel oluşturmuştur. Dünyaca tanınan Farabi, Burun,i ve ibnisina araştırmaları ile hem Müslüman hemde Avrupa medeniyetine kaynak olmuş flozoflarımızdır.

Cevap :Türk İslam devletlerinde tarih boyunca bilime ve bilgiye çok önem verilmiş bilim alanında ve bilimsel araştırmalara bizzat devlet tarafından ve Sultan tarafından destekler verilmiştir. İslam flozofları kimya, fizik, biyoloji ve gök bilimi olan astroloji de ileriye gitmişler, dünyanın yuvarlak olduğunu, güneşin hareketlerini, yıldızları ve gezegen hareketlerini o zaman dan keşfetmişlerdir.

O dönemde Avrupa astroloji ile uğraşanlar büyücü olarak nitelerken Müslüman astrologlar dünyanın yuvarlak olduğunu vede kıtalar arası haritaları çizecek kadar gök bilimini biliyorlardı.

Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginler ve bu bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkıları

Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginler ve bu bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkıları ile ilgili bir araştırma yapınız. Günümüzde kullandığımız araç gereçler ve yaşamımızı kolaylaştıran bilimsel gelişmeler insanlık tarihi boyunca farklı uygarlıkların katkılarıyla meydana gelmiştir. Eski Yunan, Çin, İslam ve Avrupa bilimsel gelişmelere öncülük eden başlıca uygarlıklardır. IX. yüzyıldan XV. yüzyıla kadar İslam uygarlığı bilimsel gelişmelere öncülük etmiştir.

Harezmi (ö: 863)

Coğrafya ve astronomi ile de uğraşan Harezmi en önemli çalışmalarını matematik alanında yaptı. Günümüzde de kullandığımız Hint rakamlarını İslam dünyasına tanıttı. “0”ı matematiğe kazandırdı, böylece günümüzde kullandığımız onlu sayı sistemi ortaya çıktı.

Aynı zamanda günümüzde matematiğin bir dalı olan cebir onun bu bilim alanına kazandırdığı bir başka katkıdır. Cebir ile ilgili kitabı tercüme edilerek XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur.

Biruni (d: 973 – ö: 1051)

Bilimsel araştırmalara çok küçük yaşta başlayan Biruni henüz 17 yaşında Güneş’i gözlemlemek için bir alet yaptı. Bu gözlemler sonucu dünyanın döndüğünü ve yerçekiminin bulunduğunu söyledi. Dünyanın çevresini hesapladı.

Gazneli hükümdarların himayesinde çalışmalarını sürdüren Biruni’nin ilgi alanı astronomi ile sınırlı değildi. Coğrafya, matematik, optik, tıp, eczacılık gibi alanlarda 140’ın üzerinde eser bıraktı.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk – İslam Medeniyetinde Yetişen Bilginler konu anlatımı

Türk tarihi çok kıymetli bilim insanları yetiştirmiştir. Dünya tarihine yön veren dünyada şu anda bile kullandığımız birçok yeniliği meydana getiren kişiler Türk bilginleri olmuştur. Bundan dolayı özellikle 7. Sınıf öğrencilerinin yaş seviyesinde bu bilgileri öğrenmek oldukça önemlidir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk İslam Medeniyetinde Yetişen Bilginler Konu Anlatımı

Harezmi

Harezmi Türk İslam Bilginleri arasında en önemli bilgilerden biri olarak karşımıza çıkar. 780 yılında doğup 850 yılında vefat ettiği tahmin edilen Harezmi; Harezm bölgesinin küçük bir şehrinde dünyaya gelmiştir. Matematik alanında çalışmaları bulunan Harezmi cebirin temelini oluşturmuştur. Cebir sözcüğü Harezmi’nin el kitabı Cebir ve Denklem Hesabı Üzerine özet kitap adlı eserinde yer almaktadır. Bu eser Doğu ve Batının ilk cebir kitabı olma özelliği ile de bilinmektedir.

Farabi

Farabi; 870 yılında doğarak 950 yılında vefat ettiği bilinen Farab şehrinde dünyaya gelen Türk bilginlerinden biridir. Batı kaynaklarında ‘Alpharabius’ adıyla tanınır. Farabi felsefe alanında çok önemli çalışmalarda bulunmuştur. Farabi insanı tanımlarken ‘Alem büyük insandır İnsan küçük alemdir.’ diyerek bu iki kavramı birleştirmiştir. Farabi’ye göre insan ahlakının temeli bilgidir. Akıl iyi ve kötüyü ayırmak için bilgiyi kullanır.

Biruni

Biruni 973 yılında doğarak 1043 yılında vefat eden Merkezi Asya’da olan Harezm’ de doğmuştur. El-biruni lakabı ile bilinen Biruni Avrupa’da ‘Aliboron’ adıyla bilinmektedir. Biruni’nin birçok eseri bulunmakta ve bu eserlerin çoğu avrupa dillerine çevrilmiştir. Biruni’nin özelliği eserlerinde herhangi bir bilim veya konuya bağlı kalmadan bilimi tek bir bütün olarak görmesidir. 180 civarında eseri olduğu bilinen Biruni; 70 adet astronomi ve 20 adet matematik kitabı bulunmaktadır. Tıp, maden, bitki, biyoloji, hayvan ve yararlı otlar üzerinde de birçok eseri bulunmaktaydı. Günümüze kadar gelen eserleri yalnızca 27 tanedir. El Biruni’nin en iyi çalışmalarından bir tanesi astronomi üzerinde yaptığı bir çalışmadır. Gazneli Mahmut’un oğlu Sultan Mesut’a sunduğu çalışma karşılığında Sultan Mesut Biruni’ye bir fil yükü gümüş hediye göndermiş, ancak Biruni ‘Bu armağan beni baştan çıkarır, bilimden uzaklaştırır.’ diyerek hediyeyi geri çevirmiştir. Böylece bilime katkıları devam etmiştir.

İbni Sina

980 yılında doğduğu bilinen İbni Sina 1037 yılında vefat etmiştir. Buhara şehrinde dünyaya gelen İbni Sina Avrupa kaynaklarında’ Avicenna’ adıyla bilinir. İbni Sina değişik birçok konu hakkında eser meydana getirmiş bir bilim adamıdır. Yüzlerce eser arasında 240 tanesi günümüze kadar ulaşmıştır. İbni Sina 450 kadar makale yazmıştır. Elimizde bulunan bu yazıların 150 tanesi felsefe, 40 tanesi tıp üzerine yazılmıştır. İbni Sina’nın en bilinen eserlerinden biri olan ‘Kitabü’ş-Şifa’ yani iyileşme kitabıdır. Felsefe ve Fen konuları içeren bu kitabında yanında diğer bir kitabı ise ‘El-kanun Fi’t-Tıp’ tıbbın kanunu kitabı en bilinen kitabıdır. Uzun yıllar Avrupa üniversitelerinde okutulan kitap tıp tariinin en önemli eserleri arasında görülmektedir.

Cahit Arf

1997’de Selanik’te dünyaya gelen Cahit Arf Türk matematikçi Tübitak bilim kolu eski başkanı olarak bilinmektedir. Cebir konusunda yaptığı çalışmalar dünyaca kabul görmüştür. Cahit Arf kendi ismi ile anılan Arf değişmezi ve Arf halkaları gibi çalışmalarda bulunmuş, matematiğe birçok teori katmıştır. Cahit Arf; ‘matematik esas olarak sabır olayıdır, belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.’ demiştir.

Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.